Vítejte ve světě letecké dopravy!

Ať už terminál, jetlag nebo slot: mnoho odborných pojmů a zkratek z oboru letecké dopravy má původ v angličtině, ale zcela přirozeně se používají i v češtině. Navíc existují výrazy, které slyšíte častěji, ale stejně nikdy tak docela nevíte, co se za nimi skrývá. Sestavili jsme jejich seznam a napsali vysvětlení.

Pojem Vysvětlení
ACG Austro Control
ACMI Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance (Letadlo, posádka, údržba a pojištění); je typ leasingu letadel (Wet-Lease)
ADM Airside Duty Manager, zaměstnanec letiště, který je zodpovědný za hladký provoz na ploše (dříve vedoucí letištního provozu ve službě)
AFIS Aerodrome Flight Information Service; Letištní informační služba pro piloty
Airbus Evropský výrobce letadel
Airside Prostor letiště, který není veřejně přístupný a lze do něj vstoupit pouze po absolvování bezpečnostní kontroly. např. tranzitní a odbavovací prostory
Airway Vzdušná cesta
Aisle Ulička v letadle
Alternate Náhradní letiště
AOC Air Operator Certificate; Licence k provozu letadla
AOG Aircraft on Ground; (uzemněné) letadlo, které z technických důvodů není připraveno k letu
Approach Přiblížení
Apron Předpolí; odstavná a odbavovací plocha pro letadla v bezpečnostním prostoru letiště
APU Auxiliary Power Unit; Pomocná pohonná jednotka letadla pro napájení na zemi
Armed Position Poloha zámku na dveřích letadla
Arrival Přílet
ATC Air Traffic Control; řízení letového provozu
ATIS Automatic Terminal Information System; automatické informační hlášení pro letový provoz na letištích s přístrojovým letovým provozem pro údaje o počasí a letištní údaje
Autopilot Počítačové, plně automatické řízení letadla
Avgas Letecké palivo pro letadla s pístovými motory
Baggage Allowance Povolená zavazadla, která si cestující může vzít s sebou
Baggage Claim Páska na zavazadlo
Belly Nákladní prostor pod palubou pro cestující v letadle
Blackbox Oranžová skříňka na záznamník letových dat a hlasový záznamník používaný pro vyšetřování v případě nehod. Černá skříňka proto, že skříňky jsou z velké části hermeticky uzavřené a musí vydržet extrémní zatížení.
Blacklist Seznam leteckých společností, které mají zakázáno startovat a přistávat v EU
Boarding Nástup, fáze mezi výzvou cestujícím, aby šli k bráně, ze které je přístupné letadlo určené pro rezervovaný let, a okamžikem, kdy se dveře letadla zamykají
Boarding completed Všichni cestující na palubě
Boarding Pass Letenka opravňující k nástupu do letadla v papírové podobě nebo elektronická v mobilním zařízení
Boarding Time Okamžik, od kterého lze nastupovat do letadla, není časem odletu!
Briefing Povinná instruktáž letové posádky o důležitých postupech před a během letu
Cabin Crew Kabinový personál
Cabin Luggage Příruční zavazadlo
Cargo Náklad
Carrier Letecká společnost, která přepravuje lidi nebo zboží z místa A do místa B.
CAT I, II, III a, b, c Viz také ILS; kategorie výšky rozhodnutí v případě omezené dohlednosti pro přiblížení na přistání, letiště Linec má nejlepší možnou kategorii CAT IIIb s výškou rozhodnutí menší než 50 stop nad zemí a dohledností dráhy alespoň 50 m.
Charterový let Také nepravidelný let, letecká společnost je příležitostně nebo při určitých příležitostech pověřena přepravou osob nebo zboží do konkrétní destinace pro konkrétního klienta (např. cestovní kancelář).
Check-In Proces registrace cestujícího a přijetí zavazadel na let; Přidělení sedadla vydáním palubního lístku. Lze provést také online.
Clear Air Turbulence Silný pohyb vzduchu ve vzduchu bez mraků
Clearance Vydání letového plánu
Connecting Flight Navazující let
Counter Přepážka
CRM Crew Ressource Management; Rozdělení úkolů mezi oběma piloty v kokpitu
Cruising Altitude Cestovní výška
Cruising Speed Cestovní rychlost
Declaration Přihlášení zboží podléhajícího clu
Delay Zpoždění
Departure Odlet
Destination Cílové letiště
Diversion / Diverted Odklonění letadla na jiné letiště, například kvůli povětrnostním podmínkám
DME Distance Measuring Equipment; Zařízení pro měření vzdálenosti v letadlech, používané při přiblížení na přistání
Domestic Flight Vnitrostátní let
Doors to arrival Tímto příkazem se deaktivuje automatické spuštění nouzových skluzavek ve dveřích letadla, aby bylo možné dveře letadla otevřít.
EASA Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (European Union Aviation Safety Agency)
EFIS Electronic Flight Instrument System; Zobrazení letových dat v letadle, hovorově také palubní počítač
ESTA Elektronický datový systém cestujících pro přílet do USA (Electronic System for Travel Authorization)
ETA Estimated Time of Arrival; Předpokládaný čas příletu
ETOPS Extended-range Twin-engine Operations Performance Standards; Předpisy, které leteckým společnostem umožňují naplánovat let po kratší trase než připouštějí standardní bezpečnostní pravidla pro dosažení náhradního letiště
Excess Baggage Nadměrné zavazadlo
FAA Federální úřad pro letectví USA (Federal Aviation Administration)
Faktor vytížení sedadel Procento obsazenosti letadla cestujícími
Fan Vrtule s pláštěm, nejpřednější rotující část motoru
Fare Tarif letenky
Filekey Rezervační kód, šestimístný číselný kód na letence používaný k identifikaci rezervace.
Final Approach Konečné přiblížení
Flaps Přistávací klapky; slouží ke zvýšení vztlaku při vzletu nebo přistání
Fly-by-Wire Povely pro letadlo jsou na řídicí plochy předávány elektronickými impulsy.
Follow Me (vozidlo) Naváděcí vozidlo, které jede před letadlem na letišti, aby je navedlo do parkovací polohy
Forked flight Cesta letadlem, kdy zpáteční let neodlétá ze stejného letiště jako let tam
Fuel Stop Mezipřistání pro doplnění paliva
Fuselage Trup
Galley Kuchyňka v letadle
Gangway Schody letadla nebo nástupní můstek pro cestující
Gate Brána, východ k letadlu
Gear Podvozek
General Aviation Center Prostor obecného leteckého provozu, ve kterém je provozována soukromá a (částečně) obchodní letecká doprava.
Go-around Nezdařené přiblížení
GPU Ground Power Unit; mobilní agregát, který dodává na zemi letadlu elektřinu
Ground Handling Odbavení; Služby týkající se letadla pro příští odlet
Highloader Vysokozdvižný nakladač nebo stohovač; který se používá k vyzvednutí, přepravě a přesnému složení těžkých břemen
Holding (Pattern) Vyčkávací okruh
Hub Přesupní letiště, nazývané také hub
IATA Mezinárodní asociace leteckých dopravců (International Air Transport Association)
ICAO International Civil Aviation Organization, Mezinárodní organizace pro civilní letectví, která vydává normy, pravidla a normy pro civilní letectví
ILS Instrument Landing System; podporuje pilota během přiblížení na přistání, zejména za špatné viditelnosti. Je rozdělen do kategorií v závislosti na minimální potřebné viditelnosti; viz Cat
In-flight Entertainment Palubní zábavní systém; Zastřešující termín pro zábavu prostřednictvím elektronických zařízení, která je cestujícím v dopravním letadle k dispozici během letu.
Infant Malé děti do dvou let, které nesmí mít v letadle vlastní sedadlo
Jetlag Narušení cyklu spánku a bdění po dlouhých letech přes více časových pásem
Jetstream Globální pásy silného větru v atmosféře až 500 kilometrů za hodinu
Jumpseat Nouzová sedadla v kokpitu nebo v kuchyňkách letadla
Kiss & Ride Parkování pro vysazení nebo vyzvednutí osob v bezprostřední blízkosti terminálu
Kontrolní seznam Seznamy s pokyny, podle kterých může posádka pilotní kabiny provádět určité úkony správně a aniž by na něco zapomněla
Kontrolor letového provozu Dispečer letového provozu, řídí letový provoz, v Rakousku zaměstnanec Austro Control
Landside Veřejný prostor; prostor letiště, který je cestujícím veřejně přístupný
Layover Mezipřistání (= Stopover)
Load Factor Obsazenost sedadel; V letecké dopravě se pod pojmem faktor vytížení rozumí stupeň vytížení letadla. Může se vztahovat jak na cestující, tak na náklad.
Long-haul Flight Dálkový let trvající šest až dvanáct hodin.
Lost and Found Na letištích přepážka, kde lze po příletu nahlásit ztrátu nebo poškození zavazadel
Low Cost Carrier Nízkonákladová letecká společnost, která nabízí lety levněji než klasické aerolinky a upouští od komfortních služeb
LOWL ICAO kód letiště Linec, slouží k jednoznačné identifikaci letiště a přiděluje jej ICAO.
Maintenance Údržba letadla
Marshaller Flight Line Marshaller (FLM); Návodčí; Pozemní personál navádění na ploše
Mileage Vzdálenost překonaná během letu/cesty
Minimum Connecting Time Minimální doba pro přestup nutná k dosažení navazujícího letu
MTOW Maximum Take Off Weight, maximální povolená vzletová hmotnost letadla; MTOW se také používá jako parametr pro výpočet přistávacích poplatků
Nárazový vítr silná změna směru větru v rámci malých oblastí (zejména v blízkosti bouřek)
Narrow Body Letadlo s úzkým trupem nebo standardním trupem je letadlo s jednou uličkou s nejvýše šesti sedadly v řadě v ekonomické třídě.
No frills „bez dalších služeb“; Nízkonákladový koncept levných aerolinek, úspora nákladů vynecháním dodatečných služeb
No-Show Nedostavení se; Cestující, který se přes provedenou rezervaci bez omluvy ke svému letu nedostaví
Non-stop flight Přímý let bez mezipřistání
NOTAM Notice to Airman; rychlé a naléhavé pokyny a informace pro pilota, které jsou důležité pro provedení řádného, bezpečného a plynulého letu
NTSB National Transportation Safety Board; Americký úřad pro vyšetřování nehod v dopravě
Occupied Obsazeno; nápis nebo symbol v letadle, že toaleta je obsazená
Odstavná plocha Odstavná plocha pro letadla
Off Blocks Je okamžik, kdy letadlo vyjíždí z parkovací polohy a připravuje se k pojíždění a vzletu
Open-jaw flight Forked flight; Varianta cesty letadlem, při které se cestující nevrací zpět z letiště, na které přiletěl
OPS Operations; připraví let, včetně určení nejefektivnější dráhy letadla z bodu A do bodu B
Palivo JET A-1 Speciální palivo pro letadla s turbínovými motory (kerosín)
PAX Zkratka pro cestující a hovorový výraz pro letecké cestující
Pitotova trubice Trubice ve tvaru L otevřená na jedné straně, slouží k měření rychlosti letadel a vrtulníků
Preflight Check Předletová kontrola; Kontrolní prohlídka před letovým provozem a před každým odletem, zde prováděná piloty
Přímý let Let mezi dvěma letišti, kde jsou možná mezipřistání; na rozdíl od přímého letu bez mezipřistání
Priority Priorita, přednost, upřednostnění; je-li zavazadlo opatřeno štítkem „Priority“, bude vyloženo a umístěno na doprvní pás se zavazadly jako první.
Priority Boarding Služba, kterou lze u některých leteckých společností za příplatek objednat, která umožňuje nastoupit do letadla dříve, než ostatní cestující
Protiskluzový povrch Speciální, velmi drsný povrch na vzletových a přistávacích drahách pro zvýšení statického tření pneumatik letadel
Purser/Purserette Vedoucí kabiny, označuje nejvýše postaveného člena palubní posádky
Pushback Odtlačování letadla, které nemůže nebo nesmí couvat vlastním pohonem
Ramp Předpolí; odstavná a odbavovací plocha pro letadla v bezpečnostním prostoru letiště
Roll Out První výjezd nově vyrobeného letadla z montážní haly
Runway Vzletová a přistávací dráha
RVR Runway Visual Range; Dohlednost vzletové a přistávací dráhy; Měřící zařízení pro stanovení viditelnosti na dráze, udává se ve stopách nebo metrech
Safety bezpečnost letového provozu; zahrnuje provozní bezpečnost k předcházení leteckým nehodám prostřednictvím bezpečnostních předpisů, kontrol a školení
Schedule Letový řád
Security Letištní bezpečnost, vztahuje se v oblasti civilního letectví na obranu proti vnějším hrozbám.
Sharklets Označení pro nahoru nebo dolu zahnutá prodloužení na konci křídel u letadel typu Airbus pro zlepšení ekologického výkonu (úspory paliv) snížením odporu vzduchu
Shuttle Kyvadlová doprava, Transfer
SIGMET Significant meteorological phenomena (Významné meteorologické jevy); Upozornění na počasí v letectví
Skidometer Speciální vozidlo, kterým lze zjišťovat koeficient tření (hladkost) na dráze. Předává se systémem SNOWTAM pilotům
Slot Časové okno pro vzlet a přistání letadla
SNOWTAM Speciální pokyny NOTAM, které pilotům v zimních podmínkách předávají informace o stavu dráhy
Stall Odtržení proudění; Odtržení proudu vzduchu od povrchu objektu, např. nosných ploch.
Stopa Jednotka míry v letectví (1 stopa = 30,48 cm)
Stopover Pobyt mezipřistání; Plánované přerušení letu při mezipřistání trvající minimálně 24 hodin
Take off Start nebo odlet
Taxiway Pojezdová dráha pro letadla mezi odbavovací plochou a vzletovou a přistávací dráhou
Terminal Odbavovací hala, prostor letiště, kde je odbavována osobní nebo nákladní doprava
Timetable Letový řád
TORA Takeoff Run Available; dostupná délka pro vzlet; Informační značka při ústí pojezdové dráhy na vzletovou dráhu, která pilotům ukazuje maximální dostupnou vzletovou vzdálenost
Transit Area Je přestupní prostor na mezinárodních letištích, ve kterém nejsou nutné žádné další vstupní formality
Úhel náběhu Úhel sklonu letadla
Umělý horizont Ukazatel letové polohy v kokpitu, nahrazující přirozený horizont, pokud není viditelný
UNMR (UM) Unaccompanied Minor; nezletilé osoby bez doprovodu, děti ve věku 5 až 12 let, které latí bez doprovodu. Pro tyto případy je třeba objednat doprovodnou službu letecké společnosti
UTC Coordinated Universal Time; Koordinovaný světový čas, používaný v letectví jako jednotný časový údaj
Uzel Míra rychlosti v letectví založená na délkové jednotce námořní míle. Jedna námořní míle (nm) je přesně 1852 metrů. (1 uzel = 1 nm/h = 1,852 km/h)
VFR Visual flight rules; pravidla letu na dohled
Voucher Poukaz na čerpání zaplacené služby
Wide Body Velkoprostorové letadlo s průměrem trupu větším než pět metrů a nejméně dvěma uličkami v kabině pro cestující
Windshear Nárazový vítr, silný vítr vyskytující se na malém prostoru
Winglets Prodloužení na konci křídel zahnuté nahoru nebo dolů pro zlepšení ekologického výkonu (úspory paliv) snížením odporu vzduchu
Zavazadlo Rush Zavazadlo, které lze přepravovat, aniž by příslušný cestující byl ve stejném letadle, obvykle se jedná o zavazadlo, která byla dříve nesprávně naloženo